تبلیغات
علوم پدیا - فایده ساخت سد
در بیشتر نقاط زمین آب های جاری قبل از اینکه مورد استفاده قرار گیرند از دسترس خارج می شوند و به دریا، دریاچه و به مرداب می ریزند. سد سازی یکی از راه هایی است که به وسیله ی آن، می توان از آب های جاری استفاده ی بهتر و بیشتر کرد.
انرژی پتانسیل مکانیکی-تبدیل به: -انرژی مکانیکی توربین -تبدیل به:-انرژی مکانیکی ژنراتور-تبدیل به:-انرژی الکتریکی
TOP