تبلیغات
علوم پدیا - «قلب و دستگاه گردش مواد»

«قلب و دستگاه گردش مواد»

دستگاه گردش مواد: مواد مغذی به دست آمده از گوارش غذاها و اکسیژن به دست آمده از تنفس را به تک تک یاخته*ها می رساند و مواد زائد و کربن دی اکسید تولید شده در یاخته* ها را از آن ها دور می کند.
نتیجه تصویری برای قلب و اجزای آن

انواع گردش خون: 1-گردش خون باز) در این نوع گردش خون، خون در درون رگ های بسته جریان ندارد یعنی خون سرخ  رگی از انتهای باز برخی رگ ها خارج می شود و به فضای بین یاخته* ها وارد می گردد و پس از گردش در بین یاخته* ها و افزوده شدن کربن دی اکسید به آن ها از طرف یاخته*ها به قلب وارد می شود. جانورانی که گردش خون باز دارند: بی مهرگانی مانند حشرات، سخت پوستانی مانند خرچنگ و بندپایانی مانند عنکبوت 2- گردش خون مضاعف) گردش خون مضاعف یعنی  جانور دارای دو نوع گردش خون است: الف-خون ابتدا از قلب خارج شده، به دستگاه تنفسی می رود و پس از مبادله ی گازهای تنفسی به قلب باز می گردد. ب- خون از قلب به اندام ها می رود و پس از مبادله ی مواد مغذی و گاز ها تنفسی به قلب باز می گردد.
صداهای قلب: قلب، دارای دو صدا می باشد؛ صدای اولی که قوی، کشیده و گنگ است، مربوط به بسته شدن دریچه های دولختی و سه لختی می باشد. صدای دوم قلب که کوتاه و واضح می باشد، مربوط به بسته شدن دریچه های سینی می باشد.
سرخ رگ ها: همه ی سرخ رگ ها دارای خون روشن هستند (خونی که کربن دی اکسید کم و اکسیژن زیاد دارد) به جز سرخ رگ ششی که خون تیره را از بطن راست به شش ها می رساند و سرخ رگ بند ناف که خون تیره ی جنین را به بدن مادر منتقل می کند.
سیاه رگ ها: همه ی سیاه رگ ها داری خون تیره هستند (خونی که اکسیژن کم و کربن دی اکسید زیاد دارد) به جز سیاه رگ ششی که خون پر اکسیژن یا روشن را از شش به دهلیز چپ بر می گرداند و سیاهرگ بند ناف که خون روشن دارد.
قطر داخلی سیاه رگ ها و سرخ رگ ها: چون قطر داخلی سیاه رگ ها بیشتر از سرخ رگ ها است، در هر لحظه 75% کل حجم خون در سیاه رگ ها جاری است.
خون چگونه در سیاه رگ ها حرکت می کند؟: 1- باقی مانده ی فشار خون سرخ رگی 2- انقباضات ماهیچه های کنار سیاه رگ های پا مانند یک تلمبه به خون سیاه رگی فشار وارد می کند. 3- وجود دریچه هایی در سیاه رگ های پایین قلب به نام دریچه های «لانه کبوتری» که مانع باز گشت خون به پایین می باشد.

موضوع: اطلاعات عمومی، اعضای بدن، علمی، برچسب ها: قلب، اجزای قلب، دهلیزها، بطن ها، سیاهرگ، سرخرگ، خون روشن و تیره،
[ دوشنبه بیست و نهم خرداد 1396 ] [ 10:47 قبل از ظهر ] [ علیرضا ولیزاده ]
TOP