تبلیغات
علوم پدیا - گروه اسمی

گروه اسمی

گروه اسمی، یکی از ارکان (اجزای) جمله است که می تواند یک کلمه یا بیش تر باشد؛ مانند:
گروه اسمی 1: این انسان توانا
گروه اسمی 2: انسان باهوش خردمند
گروه اسمی 3: انسان
در مثال های بالا، واژه انسان هسته است. هسته، مهم ترین جزء گروه اسمی است.

دقت کنید که هسته (انسان) در مثال های بالا، بار اول، با «این» و «توانا» ، با دوم با «باهوش» و «خردمند» و در بار سوم، تنها آمده است. کلمه هایی که با هسته همراه می شوند، وابسته هستند.

نکته: در یک گروه اسمی، وجود هسته، اجباری است امّا وجود وابسته، اختیاری می باشد. مانند مثال 3 که اسم «انسان» بدون همراهی هیچ کلمه ای به عنوان هسته گروه اسمی قرار گرفته است.

راه تشخیص هسته در گروه اسمی:
قبل از واژه ی هسته، کسره نمی آید؛ یعنی واژه هایی که بعد از کسره می آیند، وابسته هستند. مانند:
دوستانِ یکدلِ مهربان        همان مردانِ نام آور
در گروه های اسمی بالا، به ترتیب دو اسم «دوستان» و «مردان» هسته هستند چون که بعد از کسره نیامده اند.

نکته: گروه های اسمی در جمله ها به صورت نقش های «نهاد»، «مفعول» ، «متمم»، «مسند»  و «منادا» به کار می روند.


 نهاد مفعولمتمم مسند منادا فعل 
 مرد توانگر ثروتش       را به          نیازمندان ------------- ------------- بخشید
 ------------ --------------- --------------- --------------- خداوند   ا دریاب
 نفس باد صبا --------------- --------------- مشک فشان -------------- خواهد شد

توجه: گروه اسمی را نباید با گروه فعلی و گروه قیدی، اشتباه کرد.


منتظر مطالب دیگری از گروه اسمی باشید...

موضوع: علمی، ادبیات فارسی، برچسب ها: ادبیات فارسی هشتم، هسته و وابسته، گروه اسمی، هشتم، علوم پدیا، دانش های زبانی و ادبی، دستور زبان فارسی/وابسته، دنبالک ها: فعل اسنادی،
[ شنبه بیست و پنجم آذر 1396 ] [ 01:37 بعد از ظهر ] [ علیرضا ولیزاده ]
TOP